Zone Coordinator Details

Zone Zone Name Zone Coordinator Zone Coordinator Mobile Zone Coordinator Email
Zone 1 Ahmedabad Janak Thakkar 9974060362 janakcthakkar@gmail.com
Zone 2 Gandhinagar A.k.Choudhary 9998107895 akc12878@gmail.com
Zone 3 V.V.Nagar Mr.Bharat K Vadhiya 8849581839 vadhiyab@gmail.com
Zone 4 Rajkot Mehta Darshan 9737006656 darshan.el@sltiet.edu.in
Zone 5 Surat Prof Tailor Hitesh A 9898020792 er.tailorhitesh@gmail.com